Projekti i Shërbimeve të Mjedisit, një nismë e Qeverisë Shqiptare, bashkë-financuar nga IBRD, Qeveria e Suedisë dhe Projekti Global i Mjedisit, përfaqëson një projekt gjithëpërfshirës që mbështet Ministrinë e Mjedisit për të zbatuar strategjinë kombëtare dhe planin e veprimit, për të zhvilluar kapacitetin institucional në menaxhim dhe sistemet e informacionit, si dhe për të fuqizuar përfituesit e burimeve të pyjeve dhe kullotave.
Zhvillimi i kapaciteteve të institucioneve konsiston në ndihmën ndaj tyre për të menaxhuar më mirë pyjet dhe kullotat në mbështetje të fuqizimit ekonomik të tyre përmes një mënyre të qëndrueshme të menaxhimit të përfitimeve të burimeve natyrore nga pagesat e drejtpërdrejta (në nivel të BE / kombëtar). Kur është fjala për diskutimin e hartimit të politikave dhe ndërhyrjeve që gjenerojnë Read more

QSA propozoi të mbështesë Bashkinë e Tiranës në zbatimin e projektit gjatë vitit 2013, në vlerësimin e buxhetit lokal nga një perspektivë gjinore duke u fokuasuar specifikisht në programin e Shërbimeve Sociale dhe të Strehimit. Kjo ndërhyrje e dytë e propozuar siguron vazhdimin e aktiviteteve të cilat janë
identifikuar gjatë punës tonë në Mini-Bashkitë. Një nga gjetjet kryesore të punës sonë ishte që të sigurojë trajnime për stafin lokal të Mini-Bashkive dhe të mbështetë njësinë e Barazisë Gjinore në Bashkinë e Tiranës me qëllim që të merret parasysh gjinia në politikat sociale.
Qëllimi i propozimit tonë është analiza e shërbimeve sociale Read more

Qëllimi i këtij projekti është që të vlerësohet buxheti nga një perspektivë gjinore dhe t’i prezantohet ky concept bashkisë së Tiranës me qëllim që ta mbështesë atë në vitin e ardhshëm 2014.

Objektivat janë:

1.Vlerësimi i programeve/aktiviteteve të buxhetit të “Bashkisë Tiranë 2012-2013” nga një perspektivë gjinore.

2.Harta e sistemit statistikor në nivel rajonal e të dhënave të ndara gjinore.

3.Përcaktimi i përfituesve.

4.Takime pjesëmarrëse me Read more